Privatliv

Integritetspolicy

1. Översikt över dataskydd

Allmänna upplysningar
Följande information ger en enkel översikt över vad som händer med dina personuppgifter när du besöker min webbplats. Personuppgifter är alla uppgifter med vilka du kan identifieras. Utförlig information om dataskydd finns i vår integritetspolicy under denna text.

Insamling av uppgifter på min webbplats
Vem ansvarar för insamlingen av uppgifter på denna webbplats?
Behandlingen av uppgifter på denna webbplats görs av den som driver webbplatsen. Dess kontaktuppgifter finns i denna webbplats utgivningsinformation.

Hur samlar jag in dina uppgifter?
Dina uppgifter samlas för det första in genom att du meddelar oss dem. Det kan t.ex. handla om uppgifter som du anger i ett kontaktformulär.
Andra uppgifter samlas in automatiskt av våra IT-system vid besök på webbplatsen. Det är framför allt tekniska uppgifter (t.ex. webbläsare, operativsystem eller klockslag för sidvisning). Insamlingen av dessa uppgifter sker automatiskt, så snart du går in på min webbplats.

Vad använder jag dina uppgifter till?
En del av uppgifterna samlas in för att garantera att webbplatsen tillhandahålls felfritt. Andra uppgifter kan användas för att analysera ditt användarbeteende.

Vilka rättigheter har du beträffande dina uppgifter?
Du har alltid rätt att kostnadsfritt få information om dina lagrade personuppgifters ursprung, mottagare och ändamål. Du har dessutom rätt att begära att dessa uppgifter rättas, spärras eller raderas. Om detta och vid övriga frågor om dataskydd kan du alltid kontakta mig på den adress som anges i utgivningsinformationen. Vidare har du rätt att inge klagomål till den behöriga tillsynsmyndigheten.

Dessutom har du rätt att under vissa omständigheter begära begränsning av behandlingen av dina personuppgifter. Information om detta finns i integritetspolicyn under ”Rätt till begränsning av behandlingen”.
 

 2. Allmänna upplysningar och obligatorisk information

Dataskydd
Den som driver denna webbplats tar skyddet av dina personuppgifter på stort allvar. Jag behandlar dina personuppgifter konfidentiellt och i enlighet med dataskyddslagstiftning och denna integritetspolicy.

När du använder denna webbplats samlas olika personuppgifter in. Personuppgifter är uppgifter med vilka du kan identifieras personligen. Föreliggande integritetspolicy förklarar vilka uppgifter jag samlar in och vad jag använder dem till. Den förklarar även hur och för vilket ändamål detta sker.

Jag vill påpeka att dataöverföring på internet (t.ex. vid kommunikation via e-post) kan ha säkerhetsbrister. Ett fullständigt skydd av uppgifterna mot tredje parts åtkomst är inte möjligt.

Information om personuppgiftsansvarig
Personuppgiftsansvarig för behandlingen av uppgifter på denna webbplats är:

Svea Timander, Lisztallee 1A, 14612 Falkensee
Telefon: (030) 89427781
E-Post: info@timander.de

Personuppgiftsansvarig är en fysisk eller juridisk person som ensam eller tillsammans med andra bestämmer ändamålen och medlen för behandlingen av personuppgifter (t.ex. namn, e-postadresser).

Återkallande av ditt samtycke till behandlingen av uppgifter
Många typer av behandling är endast möjliga med ditt uttryckliga samtycke. Du kan när som helst återkalla ett samtycke som redan getts. För detta räcker ett informellt meddelande till mig via e-post. Lagligheten för den behandling som skett fram tills samtycket återkallats påverkas inte av återkallandet.

Rätt att göra invändningar mot insamlingen av uppgifter i särskilda fall och mot direkt marknadsföring (artikel 21 i dataskyddsförordningen)
När behandlingen av uppgifter grundar sig på artikel 6.1 e eller f i dataskyddsförordningen har du rätt, av skäl som hänför sig till din specifika situation, att när som helst göra invändningar mot behandlingen av dina personuppgifter, inbegripet profilering som grundar sig på dessa bestämmelser. Den aktuella rättsliga grunden för en behandling hittar du i denna integritetspolicy. Om du gör invändningar kommer vi inte längre att behandla dina personuppgifter såvida inte vi kan påvisa tvingande berättigade skäl för behandlingen som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter eller det sker för fastställande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk (invändningar enligt artikel 21.1 i dataskyddsförordningen).

Om dina personuppgifter behandlas för direkt marknadsföring har du rätt att när som helst invända mot behandlingen av personuppgifter som avser dig för sådan marknadsföring, vilket inkluderar profilering i den utsträckning som denna har ett samband med sådan direkt marknadsföring. När du invänder används dina personuppgifter därefter inte längre för direkt marknadsföring (invändningar enligt artikel 21.2 i dataskyddsförordningen).

Rätt att inge klagomål till den behöriga tillsynsmyndigheten
Vid överträdelser av dataskyddsförordningen har de registrerade rätt att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet, särskilt i den medlemsstat där de har sin hemvist eller sin arbetsplats eller där den påstådda överträdelsen begicks. Rätten att lämna in ett klagomål påverkar inte något annat administrativt prövningsförfarande eller rättsmedel.

Rätt till dataportabilitet
Du har rätt att få uppgifter som behandlas automatiserat på grundval av ditt samtycke eller för att fullgöra ett avtal utlämnade till dig eller en tredje part i ett allmänt använt och maskinläsbart format. Om du kräver direkt överföring av uppgifterna till en annan personuppgiftsansvarig sker detta endast när det är tekniskt möjligt.

Tillgång, spärrning, radering och rättelse
Inom ramen för gällande lagstiftning har du alltid rätt till kostnadsfri information om dina lagrade personuppgifter, deras ursprung och mottagare och ändamålet med behandlingen av uppgifter och eventuellt rätt till rättelse, spärrning eller radering av dessa uppgifter. Om detta och vid övriga frågor om personuppgifter kan du alltid kontakta mig på den adress som anges i utgivningsinformationen.

Rätt till begränsning av behandling
Du har rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Om detta kan du alltid kontakta mig på den adress som anges i utgivningsinformationen. Rätten till begränsning av behandling föreligger i följande fall:

  • När du bestrider korrektheten för de personuppgifter som lagras hos mig behöver jag i regel tid för att kontrollera detta. Under kontrollen har du rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas.
  • Om behandlingen av dina personuppgifter har skett/sker olagligt kan du i stället för radering begära begränsning av behandlingen.
  • När jag inte längre behöver dina personuppgifter, men du behöver dem för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk, har du rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas i stället för radering.
  • Om du har gjort invändningar enligt artikel 21.1 i dataskyddsförordningen måste en avvägning göras mellan dina och mina intressen. Så länge det inte är fastställt vems intressen som väger tyngre har du rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas.

Om du har begränsat behandlingen av dina personuppgifter får dessa uppgifter, med undantag för lagring, endast behandlas med ditt samtycke eller för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk eller för att skydda någon annan fysisk eller juridisk persons rättigheter eller för skäl som rör ett viktigt allmänintresse för Europeiska unionen eller för en medlemsstat.

Invändningar mot e-postreklam
Härmed invänds mot användningen av de kontaktuppgifter som publiceras inom ramen för den obligatoriska utgivningsinformationen för att skicka marknadsföring och informationsmaterial som inte uttryckligen har begärts. Den som driver webbplatsen förbehåller sig uttryckligen rätten till rättsliga åtgärder vid icke begärt utskick av marknadsföringsinformation, till exempel genom skräppost.  

 

3. Insamling av uppgifter på vår webbplats

Serverloggfiler
Leverantören av webbplatsen samlar in och lagrar automatiskt information i så kallade serverloggfiler som din webbläsare överför till oss automatiskt. Dessa är:

  • Webbläsarens typ och version
  • Använt operativsystem
  • Referent-URL
  • Värdnamn på den dator som får åtkomst
  • Klockslag för serverbegäran
  • IP-adress

Dessa uppgifter slås inte samman med andra uppgiftskällor.

Insamlingen av dessa uppgifter sker på grundval av artikel 6.1 f i dataskyddsförordningen. Den som driver webbplatsen har ett berättigat intresse av tekniskt felfri visning och optimering av sin webbplats. För detta måste serverloggfilerna registreras.

Kontaktformulär
Om du skickar förfrågningar till mig via kontaktformuläret sparas dina uppgifter från formuläret inklusive de kontaktuppgifter du anger där för behandling av förfrågan och eventuella följdfrågor. Dessa uppgifter lämnar jag inte ut utan ditt samtycke.

Behandlingen av uppgifter som anges i kontaktformuläret sker därmed uteslutande på grundval av ditt samtycke (artikel 6.1 a i dataskyddsförordningen). Du kan när som helst återkalla detta samtycke. För detta räcker ett informellt meddelande till mig via e-post. Lagligheten för den behandling som skett fram tills samtycket återkallats påverkas inte av återkallandet.

De uppgifter som du angett i kontaktformuläret blir kvar hos mig tills du ber mig att radera dem, återkallar ditt samtycke till lagringen eller ändamålet för lagringen av uppgifter bortfaller (t.ex. efter avslutad behandling av din förfrågan). Tvingande lagbestämmelser – särskilt lagringstider – påverkas inte.

Förfrågan via e-post eller fax
Om du kontaktar mig via e-post eller fax lagras och behandlas din förfrågan inklusive alla personuppgifter som framgår av denna (namn, förfrågan) för behandlingen av ditt ärende. Dessa uppgifter lämnar jag inte ut utan ditt samtycke.

Behandlingen av dessa uppgifter sker på grundval av artikel 6.1 b i dataskyddsförordningen såvida din förfrågan har samband med att fullgöra ett avtal eller vidta åtgärder innan ett sådant avtal ingås. I övriga fall grundar sig behandlingen på ditt samtycke (artikel 6.1 a i dataskyddsförordningen) och/eller på mina berättigade intressen (artikel 6.1 f i dataskyddsförordningen), då jag har ett berättigat intresse av en effektiv behandling av de förfrågningar som vi får.

De uppgifter som skickas till mig via kontaktförfrågningar blir kvar hos mig tills du ber mig att radera dem, återkallar ditt samtycke till lagringen eller ändamålet för lagringen av uppgifter bortfaller (t.ex. efter avslutad behandling av din förfrågan). Tvingande lagbestämmelser – särskilt lagstadgade lagringstider – påverkas inte.

Källa:eRecht24