Information om ångerrätten

ÅNGERRÄTT

Du har rätt att häva detta avtal inom fjorton dagar utan att ange skäl.
Ångerfristen är fjorton dagar från dagen för avtalets ingående/antagandet av erbjudandet.
För att utöva din ångerrätt måste du informera mig, Svea Timander, Lisztallee 1A, 14612 Falkensee, telefonnummer 030/98427781, info@timnader.de, om ditt beslut att häva detta avtal med ett entydigt meddelande (t.ex. ett brev som skickas med post eller e-post).
För iakttagande av ångerfristen räcker det att skicka meddelandet om utövandet av ångerrätten innan ångerfristen löper ut.

HÄVNINGENS FÖLJDER

Om du häver detta avtal ska jag betala tillbaka alla belopp som jag har fått från dig utan dröjsmål och senast inom fjorton dagar från den dag då jag mottagit meddelandet om hävningen av avtalet. För denna återbetalning använder vi samma betalningsmedel som du använde vid den ursprungliga transaktionen, om inte något annat uttryckligen avtalats med dig. Denna återbetalning är alltid avgiftsfri för dig.

Om du har begärt att tjänsterna ska börja under ångerfristen, så ska du betala ett skäligt belopp till oss som motsvarar den del av tjänsterna som redan tillhandahållits vid den tidpunkt då du underrättade oss om utövandet av ångerrätten beträffande detta avtal i jämförelse med den totala omfattningen av tjänsterna i avtalet.