ALLMÄNNA VILLKOR

ALLMÄNNA VILLKOR

§ 1 Tillämpningsområde
Nedanstående villkor gäller för alla Svea Timanders erbjudanden och tjänster, om inte något annat har avtalats skriftligen. Det handlar om seminarier, utbildningar, grupphandledningar och enskilda handledningar – nedan kallade ”arrangemang”. Genom att anmäla sig till ett av arrangemangen godkänner deltagaren våra allmänna villkor som bindande. De allmänna villkor som är publicerade på webbplatsen gäller.

§ 2 Anmälningar och avtalets ingående
1. Allmänt
Kompletteringar och/eller ändringar av avtalet kräver skriftlig form. Genom att föra över den nämnda handpenningen är seminarieplatsen/den enskilda handledningen bokad bindande. Föremål för avtalet är den avtalade tjänsten, inte ett specifikt resultat.

2. Arrangemang
Öppna seminarier och enskild handledning
Förfrågningar och anmälningar behandlas i den ordning de inkommer. Efter att en anmälan har inkommit (per telefon, e-post, post) får deltagarna en bekräftelse på anmälan med faktura. Därmed har avtalet ingåtts och den avtalade betalningen förfaller.
Företagsinterna seminarier och paketerbjudanden
För dessa seminarier skapar Svea Timander en skriftlig offert. När ordern tilldelas av uppdragsgivaren är denna offert bindande för båda sidor.
Vildmarksseminarium Sverige
Se ”Öppna seminarier och enskild handledning” förutom punkten om handpenning. Här ska hela seminarieavgiften betalas vid en bindande anmälan.

§ 3 Betalningsvillkor
Öppet seminarium och enskild handledning
I och med anmälan förfaller en handpenning på 30 % till betalning och resterande belopp 4 veckor före seminariet/den enskilda handledningen. Om en anmälan sker inom 4 veckor före seminariet/den enskilda handledningen, ska hela seminarieavgiften/arvodet betalas vid anmälan.
Företagsseminarier
Vid bokning av seminariet faktureras en handpenning på 30 % av det totala arvodet. Det resterande beloppet betalas direkt efter dagen för seminariet. Boende, resa och transfer för deltagarna ingår principiellt inte i Svea Timanders arrangemangserbjudanden, utan ska organiseras av deltagarna själva.

§ 4 Avbokning
1. Allmänt
Avbokningar kräver skriftlig form och måste inkomma med post (poststämpelns datum) eller e-post (avsändningsdatum) för dokumentation av efterlevnad av tidsfristen. Om en deltagare inte utnyttjar tjänsterna eller delar därav, så finns det ingen rätt till återbetalning för den del som inte utnyttjats. Ändringar i seminarieschemat som inte ändrar arrangemangets övergripande karaktär ger inte deltagarna rätt till hävning av avtalet eller sänkning av fakturabeloppet.

2. Avbokning av uppdragsgivaren
Företagsseminarier och öppna seminarier
Vid skriftliga avbokningar senast 3 veckor före seminariets början/enskilda handledningar tar vi ut en avbokningsavgift på den betalda handpenningen respektive 30 % av arvodet. Vid senare avbokning faktureras hela det avtalade priset för seminariet/den enskilda handledningen. En lämplig ersättare kan ta deltagarens plats.
Vildmarksseminarium i Sverige
Vid skriftliga avbokningar senast 9 veckor före seminariets början tar vi ut en avbokningsavgift på 50 % av det betalade totala arvodet. Vid senare avbokning faktureras hela det avtalade priset för seminariet. En lämplig ersättare kan ta deltagarens plats.

3. Avbokning av Svea Timander
Företagsseminarier/öppna seminarier/enskild handledning/vildmarksseminarium Sverige
Svea Timander har rätt att ställa in ett arrangemang av objektiva skäl, t.ex. extremt kraftigt regn vid utomhusaktiviteter, för litet deltagarantal på seminarier eller sjukdom. I detta fall avtalas ett nytt datum. Om detta inte är möjligt för ett seminarium återbetalas handpenningen inom 28 dagar. Kostnader, transportmedel och/eller övernattning som deltagaren hade bokat i förväg ersätts inte av Svea Timander.

§ 5 Ansvar
1. Deltagarnas egenansvar
Deltagarna är ansvariga för sig själva under och efter ett arrangemang. Deltagandet i alla arrangemang sker på egen risk, och eventuella följder kan inte leda till några fordringar eller skadeståndsanspråk gentemot Svea Timander.
Eftersom Svea Timanders erbjudanden inte innehåller någon terapi i medicinsk mening, kan endast psykiskt och fysiskt friska människor delta på Svea Timanders arrangemang. Om det föreligger en sjukdomsdiagnos eller en störning som anses vara en sjukdom, är deltagarna skyldiga att visa upp ett läkarintyg där det framgår att hälsotillståndet tillåter ett deltagande på det aktuella arrangemanget.

2. Arrangörens ansvar
Svea Timander ansvarar endast för skador som bevisligen beror på uppsåtlig eller grovt oaktsam underlåtenhet att uppfylla sina skyldigheter från hennes sida inom ramen för avtalsförhållandet och kan anses vara typiska skador som kunde förutses. Ansvar för force majeure, alla slags skadestånd och anspråk på grund av eventuella skador för tredje part är uteslutet.
Svea Timander ansvarar inte för deltagares olyckor, skador (detta inbegriper även insekts- och djurbett) eller dödsfall, som teoretiskt kan ske under ett seminarium i naturen.

§ 6 Ändringar i arrangemangsschemat
Svea Timander förbehåller sig rätten att ändra, ersätta eller stryka enskilda programpunkter/övningar i sitt arrangemang, så länge detta inte påverkar arrangemangets övergripande karaktär.

§ 7 Behandling av uppgifter
Förfrågaren, uppdragsgivaren och deltagarna samtycker till datalagringen och behandlingen av dina personuppgifter enbart för interna ändamål enligt integritetspolicyn.

§ 8. Information om ångerrätten
Informationen om ångerrätten utgör en del av dessa allmänna villkor.

§ 9. Slutbestämmelse
Om en bestämmelse i dessa allmänna villkor eller en bestämmelse inom ramen för ytterligare överenskommelser skulle vara eller bli ogiltig, påverkas inte övriga bestämmelsers eller överenskommelsers giltighet av det.

Föreliggande allmänna villkor/användningsvillkor omfattas av tysk rätt.
Laga domstol är Berlin.

Version: 30 november 2021